Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ARVO PROTECT BV GEVESTIGD TE HOOFDDORP.
Wederpartij: is koper, huurder, opdrachtgever, aanbesteder met wie ARVO Protect BV contracteert.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke koop/verkoop, huur/verhuur, overeenkomst tot opdracht en overeenkomst tot aanneming van werk tussen ARVO Protect BV en wederpartij.
1.2 Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele Algemene Voorwaarden zijdens wederpartij worden alleen geaccepteerd, indien deze door ARVO Protect BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Mocht wederpartij bij acceptatie of aanbod verwijzen naar haar eigen Algemene Voorwaarden, dan wordt de toepasselijkheid van laatstbedoelde
Algemene Voorwaarden door ARVO Protect BV hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van ARVO Protect BV zijn herroepelijk en gebaseerd op de bij de aanvrage door wederpartij verstrekte gegevens.
2.2 Indien wederpartij van een aanbieding gebruik wenst te maken, is deze
voor ARVO Protect BV pas bindend wanneer door ARVO Protect BV een exemplaar van de aanbieding retour is ontvangen, danwel deze door ARVO Protect BV schriftelijk is bevestigd.
2.3 Eventuele afwijkingen van een aanbieding worden door ARVO Protect BV slechts schriftelijk geaccepteerd en door ARVO Protect BV schriftelijk bevestigd, bij gebreke waarvan ARVO Protect BV niet aan de afwijking is gebonden.
2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de kosten van onderzoek in
verband met het uitbrengen van offertes voor rekening van wederpartij.
2.5 Indien na het sluiten van een overeenkomst prijsverhogende omstandigheden optreden, waarop ARVO Protect BV redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is ARVO Protect BV bevoegd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook indien deze prijsverhogende
omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.
2.6 Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en exclusief emballage, die eventueel apart en tegen kostprijs wordt berekend.
2.7 ARVO Protect BV heeft steeds het recht af te wijken van de inhoud van catalogi, folders, brochures, technische specificaties, prijscouranten e.d., totdat een en ander uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.
2.8 De in art. 2.7 genoemde informatie blijft te allen tijde eigendom van ARVO Protect BV en mag niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke toestemming van ARVO Protect BV.

Artikel 3 Huur en Verhuur
3.1 Een door ARVO Protect BV gesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door ARVO Protect BV is terugontvangen en door ARVO Protect BV in orde is bevonden.
3.2 De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge van demontage, komen voor rekening van wederpartij.
3.3 Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig bestemming en doel. Wederpartij is derhalve verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bedieningsinstructies.
3.4 Wederpartij verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en aldus na afloop der huur weer aan ARVO Protect BV ter beschikking te stellen en af te leveren, een en ander behoudens normale slijtage, zulks ter beoordeling van ARVO Protect BV.
3.5 De kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van wederpartij.
3.6 Eventuele storingen dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur gemeld te worden aan de serviceafdeling van ARVO Protect BV. Een storing wordt door ARVO Protect BV ter plaatse gerepareerd voor rekening van wederpartij, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van een gebrek in het gehuurde zelf.
3.7 Iedere vervreemding of bezwaring van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder uitdrukkelijke toestemming van ARVO Protect BV verboden.
3.8 Door ARVO Protect BV wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. Wederpartij verplicht zich reeds nu hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen en daartoe een onherroepelijke volmacht aan ARVO Protect BV te verlenen en het
gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder uitdrukkelijke toestemming van ARVO Protect BV.
3.9 Wederpartij dient ARVO Protect BV onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar/zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar/zijn faillissement, surséance van betaling, (voorlopige toepassing van de) Wettelijke regeling Schuldsanering
Natuurlijke Personen en is verplicht steeds de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ARVO Protect BV bestaande huurovereenkomst(en).
3.10 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door wat voor de oorzaak dan ook verloren gaat, dient wederpartij ARVO Protect BV direct daarvan op de hoogte te stellen en is wederpartij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan ARVO Protect BVte voldoen. Wanneer in dit verband sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan is wederpartij verplicht zich onverwijld te wenden tot de bevoegde autoriteiten, teneinde aangifte van het strafbare feit te doen.
3.11 Indien terzake van de uitvoering van de overeenkomst transportkosten
moeten worden gemaakt, dan zijn deze voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is derhalve verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.

Artikel 4 Extra kosten, meer- en minderwerk
4.1 Alle kosten die ARVO Protect BV moet maken omdat ARVO Protect BV door wederpartij niet in staat wordt gesteld aan de opgedragen werkzaamheden uitvoering te geven, worden wederpartij in rekening gebracht en dienen door wederpartij te worden gedragen.
4.2 Meer- en /of minderwerk zullen bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid door ARVO Protect BV worden verrekend
4.3 Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leveringen welke niet onder de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen en desalniettemin door wederpartij van ARVO Protect BV worden verlangd.

Artikel 5 Levering en uitvoering
5.1 Alle leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Het transportrisico blijft steeds voor rekening van wederpartij. Alle kosten die voortvloeien uit het transport zijn voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij zal tevens zorgdragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.
5.3 Indien een overeenkomst tot opdracht of aanneming van werk is aangegaan, zullen de personeelsleden van ARVO Protect BV producten en/of preparaten afkomstig van ARVO Protect
BV bij wederpartij verspreiden en/of verspuiten op de wijze en met de frequentie als overeengekomen.
5.4 Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het uitvoerende personeel van ARVO Protect BV de overeengekomen werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, locaties, terreinen e.d. Wanneer door toedoen van wederpartij wachttijd ontstaat, heeft ARVO Protect BV het recht de kosten die hieruit voortvloeien aan de wederpartij door te berekenen.
5.5 Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft wederpartij niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs aan ARVO Protect BV te voldoen.
5.6 Wederpartij is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aan ARVO Protect BV.

Artikel 6 Betalingen
6.1 Wederpartij dient binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur aan ARVO Protect BV te hebben betaald, tenzij een andere termijn op de factuur is vermeld, in welk geval die termijn tussen partijen als overeengekomen geldt.
6.2 ARVO Protect BV is te allen tijde bevoegd voorschotten te vragen op de te leveren goederen en/of diensten.
6.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen is verrekening door wederpartij op geen enkele wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk verrekend te worden met de factuur waarop zij betrekking hebben.
6.4 Bij overschrijding van de onder art. 6.1. genoemde betalingstermijn, is wederpartij van rechtswege jegens ARVO Protect BV in verzuim, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Alsdan is wederpartij naast hoofdsom en buitengerechtelijke incassokosten e.d. aan ARVO Protect BV verschuldigd 2% rente per maand, te berekenen over het gehele openstaande bedrag,
te rekenen vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.
6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke (zoals honorarium advocaat, procureurssalaris, griffierechten en deurwaarderskosten), als buitengerechtelijke incassokosten, deze laatste ten bedrage van minimaal 15% van de onbetaald gebleven vordering met een minimum van € 500,– exclusief BTW, alsmede de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage of verzoek tot surséance van betaling van wederpartij, zijn geheel voor rekening van wederpartij.
6.6 Hoewel steeds zal worden getracht een opgegeven leveringstermijn te handhaven, gelden deze altijd bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op) levering aanvaardt ARVO Protect BV geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade.
6.7 Door wederpartij aan ARVO Protect BV gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door ARVO Protect BV aan wederpartij verkochte goederen blijven eigendom van ARVO Protect BV, indien
a. ARVO Protect BV terzake van geleverde of nog te leveren goederen van wederpartij nog iets te vorderen heeft, of
b. ARVO Protect BV terzake van door haar of in opdracht van haar verrichte
werkzaamheden van wederpartij nog iets te vorderen heeft, of
c. ARVO Protect BV terzake van tekortschieten aan de zijde van wederpartij nog iets te vorderen heeft.
7.2 Wederpartij is op eerste verzoek van ARVO Protect BV gehouden alle aan ARVO Protect BV toebehorende goederen voor haar beschikbaar te houden en aan ARVO Protect BV af te geven. In dit verband machtigt koper verkoper alle ruimtes te betreden waarin de door ARVO Protect BV geleverde goederen zijn opgeslagen, zodat ARVO Protect BV tot feitelijke terugname van haar
eigendommen in staat is. Het is wederpartij verboden de in eigendom van ARVO Protect BV toebehorende goederen aan derden door te verkopen en/of te leveren, behoudens schriftelijke toestemming van ARVO Protect BV.

Artikel 8 Kennisgevingen
8.1 Onder kennisgeving wordt verstaan een aangetekend schrijven van wederpartij, inhoudende dat de gekochte of gehuurde goederen of geleverde diensten niet aan de door partijen gesloten overeenkomst beantwoorden.
8.2 Kennisgevingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of na het verrichten van werkzaamheden.
8.3 Indien door ARVO Protect BV geleverde goederen zijn gebruikt en/of verbruikt vervalt het recht van kennisgeven.
8.4 Zolang op een kennisgeving door ARVO Protect BV nog niet is beslist, is wederpartij gehouden aan al haar/zijn verplichtingen te voldoen.
8.5 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van ARVO Protect BV worden door ARVO Protect BV niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening  en risico van wederpartij.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Bij overmacht heeft ARVO Protect BV de keuze hetzij de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat ARVO Protect BV in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding aan wederpartij.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ARVO Protect BV onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en/of onmogelijk maakt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens grove nalatigheid of opzet aan de zijde van ARVO Protect BV, is ARVO Protect BV jegens wederpartij op generlei wijze aansprakelijk voor schade terzake van leveringen of verhuur of een andere door ARVO Protect BV verrichte werkzaamheid ten behoeve van wederpartij.
10.2 ARVO Protect BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door ARVO Protect BV uitgevoerde werkzaamheden of door of ten gevolge van daarbij gebruikte materialen en/of preparaten. ARVO Protect BV is derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van materiële en/of immateriële schade, door welke oorzaak ook bij wederpartij en/of derden ontstaan, door verkochte
of verhuurde goederen en/of door ARVO Protect BV verrichte werkzaamheden.
10.3 Ook terzake van gevolgschade is ARVO Protect BV op geen enkele wijze aansprakelijk en zal wederpartij ARVO Protect BV te dier zake zowel buiten als in rechte volledig vrijwaren.
10.4 ARVO Protect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of gedragingen van personen die bij ARVO Protect BV in dienst zijn. ARVO Protect BV aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen en/of gedragingen van door ARVO Protect BV ingeschakelde hulppersonen of van personen die in dienst zijn van vorenbedoelde hulppersonen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is ARVO Protect BV op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met haar ondergeschikte werknemers of (werknemers van) haar hulppersonen worden gemaakt.
10.5 Mocht onverhoopt in een juridische procedure bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak worden bepaald dat een uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van één der voorgaande bepalingen niet mogelijk is, dan wordt de aansprakelijkheid van ARVO Protect BV te allen tijde
gemaximeerd tot het aan wederpartij ter zake van de overeenkomst in rekening gebracht factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering en opzeggingen
11.1 Bij tussentijdse annulering van een overeenkomst door wederpartij ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is ARVO Protect BV bevoegd aan wederpartij alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een boete ter hoogte van 35% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, onverminderd het recht van ARVO Protect BV om volledige
schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.
11.2 Contractovereenkomsten (waaronder service-overeenkomsten en/of huurovereenkomsten) worden aangegaan voor de in de betreffende overeenkomst opgenomen bepaalde periode. Na het verstrijken van deze periode wordt het contract geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een
periode van gelijke duur. Opzegging is slechts mogelijk tegen de einddatum van de bepaalde periode waarbij een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht genomen dient te worden. Opzegging dient schriftelijk en bij aangetekend schrijven te geschieden.
11.3 Slechts met uitdrukkelijke toestemming van ARVO Protect BV kan wederpartij haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden overdragen.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar/zijn verbintenissen jegens ARVO Protect BV nakomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, (voorlopige toepassing van de) Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijke Personen, liquidatie van het
bedrijf van wederpartij, alsmede in het geval van overdracht van het bedrijf van wederpartij, verkeert hij/zij jegens ARVO Protect BV van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist.
12.2 ARVO Protect BV is alsdan bevoegd de tussen ARVO Protect BV en wederpartij bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet geheel of ten dele zijn uitgevoerd, te ontbinden en van wederpartij algehele betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schaden, kosten en rente te vorderen.
Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op alle door ARVO Protect BV aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke onverhoopt terzake daarvan of naar aanleiding hiervan mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Amsterdam, voorzover niet uit een bepaling van dwingend Recht van de Nederlandse Wet voortvloeit, dat een andere Rechter terzake competentie heeft.

Artikel 14 Deponering
Deze Algemene- Verkoop, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer KvK 69126437.

Neem vrijblijvend contact met ons op